본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

일자리함께하는 변화 도약하는 포항

베트남어(Vietnam)

Khái quát về dự án

 • Tên dự án : Thành phố Pohang ( bao gồm Bắc Pohang - Nam Pohang) - Dự án thúc đẩy sự phát triển trung tâm tư vấn lao động cho người nước ngoài
 • Chi phí dự án : 134 triệu won (Trợ cấp của Tỉnh 27, Trợ cấp Thành phố 81, Tự chi trả 26)
 • Quản lý dự án
  • Phía Nam - Trung tâm tư vấn lao động (Koinonia, Nhà thờ Jukdo)
  • Phía Bắc - Trung tâm tư vấn lao động (Nhà thờ Neulsarang)
 • Địa chỉ
  • Trung tâm tư vấn lao động Phía Nam – Bukgu, Jukdo-do 16 beon-gil 6
  • Trung tâm tư vấn lao động phía Bắc – Bukgu, Woochangdong-ro 97

Kế hoạch dự án

Dự án tư vấn khiếu nại
 • Thời hạn : Hằng năm từ tháng 1 đến tháng 12 (Tư vấn liên tục)
 • Nội dung tư vấn : lao động, đời sống sinh hoạt, các vấn đề liên quan đến y tế, tư vấn khiếu nại
Dự án giáo dục
 • Thời hạn : từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm
 • Nội dung giáo dục : ngôn ngữ Hàn, máy tính..v..v
Dự án văn hóa
 • Thời hạn: từ tháng 1 đến tháng 12
 • Nội dung : Quảng bá các sự kiện văn hóa, Cung cấp các thông tin hữu ích khác,,v,,v

Kì vọng

 • Nâng cao mức độ hài lòng của người nước ngoài trong công việc và đời sống.
 • Đóng góp vào việc thúc đẩy nhân quyền và phúc lợi của người lao động nước ngoài, và thông qua đó cũng giúp cải thiện năng suất của công ty.

Vị trí và thông tin liên lạc

Trung tâm tư vấn lao động Phía Nam
 • 담당자 이름 Thông tin liên lạc : Trung tâm tư vấn lao động phía Nam
 • 전화번호 054-272-7712
Trung tâm lao động phía Bắc
 • 담당자 이름 Thông tin liên lạc : Trung tâm tư vấn lao động phía Bắc
 • 전화번호 054-244-9950
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?